Makrozoobentos – významná súčasť vodných ekosystémov a bioindikátor ich zmien

text: Dubravka Čerba / VÚVH

odber vzoriek
odber vzoriek

V apríli 2024, v rámci hydrobiologických aktivít projektu, pracovníci Výskumného ústavu vodného hospodárstvaWWF Slovensko realizovali terénny prieskum a odber vzoriek makrozoobentosu na vybraných lokalitách vodných tokov Ipeľ a Hron. Terénny prieskum vyselektoval vhodné lokality pre ďalší výskum a ukázal možnosti aktivít v bočných ramenách rieky za účelom ich revitalizácie (Obr. 2). Vykonaný terénny prieskum a výsledky analýz odobratých vzoriek poslúžia pre posúdenie úspešnosti revitalizácií úsekov týchto riek, ktoré sa budú realizovať v rámci projektu LIFE Living rivers. Všetky tieto aktivity sú významné a prospešné ako pre prírodu, tak aj pre ľudí, využívajúcich vodu ako zdroj s dôležitými ekosystémovými službami, keďže zvyšujú biodiverzitu a zmierňujú následky negatívnych antropogénnych vplyvov.

výskum
prieskum

Odber vzoriek makrozoobentosu a práca v teréne.

A čo to znamená… čo je makrozoobentos a prečo je dôležitý?

  • Makrozoobentos je spoločenstvo bezstavovcov, ako sú slimáky, mäkkýše (Obr. 3), vodný hmyz (Obr. 4, 5), larvy hmyzu, kôrovce, žijúce na sedimente alebo v ňom, ktoré majú významnú úlohu v prirodzenom fungovaní vodného ekosystému.
  • Živia sa rôznymi druhmi potravy: riasami, baktériami, organickou hmotou, listami či inými malými organizmami a zároveň sú požierané inými živočíchmi – obzvlášť pre ryby je makrozoobentos veľmi dôležitý zdroj potravy. Takto vzniká trofická sieť, ktorá sa nárastom biodiverzity stáva čoraz komplexnejšou a vytvára zdravší ekosystém.
  • Ak sa niečo zmení v životnom prostredí, zmení sa aj spoločenstvo makrozoobentosu, čo má následne vplyv na všetky organizmy žijúce v danej rieke alebo jazere, ako aj na ľudí, ktorí ich využívajú. Tieto zmeny môžeme sledovať, posúdiť ich závažnosť, stanoviť kvalitu vody, prípadne navrhnúť opatrenia vedúce k zlepšeniu.
odber vzoriek
výskum

Spoločná práca vedcov, vodohospodárov, ochrancov prírody, rybárov v spolupráci z miestnymi obyvateľmi, sú dôležité pre ochranu a postupné obnovovanie pôvodných biotopov riek Ipeľ a Hron. Pravidelný monitoring prináša potrebné vedecké údaje o súčasnom stave vodných ekosystémov i o vplyve realizovaných hydromorfologických opatrení. Makrozoobentos je preto jedným z indikátorov, ktorým možno tieto zmeny vyhodnotiť.

rameno Ipľa
Rameno Ipľa
vodomil
Krásny exemplár vodomila čierneho (Hydrophilus piceus)
kliešťovka
Kliešťovka (Nepa sp.) – obyvateľ našich vôd.
škľabka riečna
Mladý lastúrnik z čeľade Unionidae a dospelý jedinec škľabky riečnej (Anodonta anatina).

foto: Dubravka Čerba / VÚVH , Miroslav Očadlík / WWF