Ochranári, vodohospodári a rybári vypustili do Dunaja 20 000 jeseterov malých

vypúšťanie jeseterov z brehu Veľkolélskeho ostrova
20 000 juvenilov jesetera malého vplávalo do Dunaja

V stredu 14. 6. 2023 prebehlo v rámci projektu LIFE Living Rivers vysadenie celkom 20-tisíc juvenilov jesetera malého do Dunaja. Jesetery sa vysádzali v troch lokalitách ich prirodzeného výskytu – pod zdržou Čunovo, pri obci Sap a na Veľkololéskom ostrove. Priame vypúšťanie násad jeseterov do našich riek je jedným z nástrojov na posilnenie populácií tohto ohrozeného druhu rýb.

Vplyvom negatívnych, človekom vyvolaných zmien v morfológii našich riek, ich prehrádzaním, ktoré viedlo k zamedzeniu migračných ťahov rýb, vplyvom zhoršenia kvality vody a zanesením pôvodných neresísk sedimentom a okrem toho aj kvôli pytliactvu a nadmernému lovu pre kaviár, poklesol celosvetovo stav jeseterovitých rýb na historické minimum. Viaceré druhy nenávratne vyhynuli, populácie ďalších sú ohrozené. Jesetery sa tak stali predmetom silnej ochrany a objektom mnohých medzinárodných dohovorov – napr. Ramsarského dohovoru, Bonnského dohovoru či Bernského dohovoru, z ktorého vzišiel v súčasnosti veľmi aktuálny dokument, a tým je Paneurópsky akčný plán pre jesetery (PANEAP) platný pre obdobie 2019 – 2029.

Tieto prehistorické, mnoho sto miliónov rokov staré druhy rýb napriek ochranárskym snahám miznú z našich riek aj v súčasnosti. Týka sa to aj slovenského úseku Dunaja, kde sa z pôvodných piatich druhov dnes vyskytuje už len jediný – jeseter malý. Podľa kritérií Svetovej ochranárskej organizácie (IUCN) je radený medzi globálne ohrozené druhy živočíchov. Jeseter malý je tiež vlajkovým druhom rieky Dunaj a je naňho sústredená pozornosť mnohých organizácií v celej Európe.

partneri projektu
partneri projektu zodpovedí za akciu

„Aktivita vysádzania juvenilov týchto rýb bude odteraz prebiehať každé dva roky, a to v období 2023 až 2029. Bude doplnená ďalšími aktivitami, akými sú napríklad pravidelné ichtyologické prieskumy, inkubácia oplodnených jeseterích ikier priamo v toku Dunaja či telemetrické sledovanie správania jeseterov,“ hovorí Katarína Mravcová, projektová manažérka projektu LIFE Living Rivers.

„Pri tomto druhu rýb je veľmi dôležité sledovať, ako veľký problém pre ich život a hlavne migráciu predstavuje prítomnosť prekážok na toku (zdrž Čunovo, VD Gabčíkovo, prehrádzka Dunakiliti), alebo kde sa im páči sa rozmnožovať, zimovať či hľadať si potravu,“ hovorí Bořek Drozd z Fakulty rybárstva a ochrany vôd z Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach, ktorá je partnerom projektu LIFE Living Rivers. Všetky aktivity na ochranu a posilnenie populácie jeseterov budú prebiehať pod vedením tejto univerzity.

Jedným z cieľov ambiciózneho integrovaného projektu LIFE Living Rivers (101069837-LIFE21-IPE-SK-LIFE Living Rivers) je zvrátiť neblahý trend vo vývoji populácií jeseterov v Dunaji pomocou aktívnych opatrení. Posilňovanie týchto populácií je podporené práve vypúšťaním nových násad priamo do rieky. Mladé jesetery sú síce človekom rozmnožené, ale ide o geneticky čisté násady jesetera malého.

jesetery
vypúšťanie jeseterov

foto: archív BROZ