Od Železných vrát po Gabčíkovo

účastníci
označený jeseter

Dunajská stratégia (Prioritná oblasť 4 Kvalita vôd) a projekt LIFE Living Rivers, pod záštitou slovenského predsedníctva ICPDR, zorganizovali v máji medzinárodné pracovné stretnutie s názvom „Od Železných vrát k Vodnému dielu Gabčíkovo“. Cieľom stretnutia bolo zdieľanie poznatkov o spriechodňovaní migračných bariér a obnove habitátov pre jesetery a iné reofilné druhy rýb na strednom a hornom úseku Dunaja.

návrh rybovodu
modelovanie rybovodu
  • Na stretnutí sa zúčastnilo 37 účastníkov z medzinárodných organizácií (ICPDR, WWF, Danube Sturgeon Task Force) a odborníci z Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Rumunska a Slovenska. Účastníci vysoko ocenili pokrok, ktorý sa dosiahol v oblasti riešení problematiky migrujúcich rýb, najmä jeseterov.
  • Jesetery sú vlajkovým druhom rýb Dunaja a sú na pokraji vyhynutia. V minulosti sa aj na našom území vyskytovala vyza veľká (Huso huso), najväčší druh jesetera, ktorý v dospelosti dosahuje úctyhodné rozmery až 8 m a dožíva sa 120 rokov. Väčšinu svojho života žije v Čiernom mori, ale do horného toku Dunaja cestuje tisícky kilometrov s cieľom naklásť ikry. V súčasnosti vyzám k dokončeniu životného cyklu bránia 2 veľké migračné prekážky – Železné vráta (Srbsko/Rumunsko) a Vodné dielo Gabčíkovo. Spriechodnenie týchto dvoch migračných prekážok má preto v povodí Dunaja najvyššiu prioritu.
  • Pracovná skupina projektu LIFE Living Rivers, pozostávajúca z technických inžinierov, biológov a ekológov pracuje na návrhoch spriechodnenia vodného diela Gabčíkovo, pričom konkrétne riešenia hate Čunovo sú už podrobne rozpracované – v priebehu cca 4 rokov sa predpokladá začiatok budovania veľkého rybovodu, vhodného aj pre vyzu veľkú.
  • V rámci projektu sa pripravuje aj realizácia opatrení na obnovu stanovištných podmienok pre ryby na viacerých lokalitách na Dunaji, ako aj posilnenie populácií pôvodných druhov rýb a ich prirodzenej reprodukcie. Taktiež sa začal podrobný monitoring reofilných druhov rýb, vrátane telemetrického prieskumu v úseku Bratislava-Medveďov
  • Odborníci z projektu We Pass účastníkom predstavili varianty riešenia spriechodnenia Železných vrát, pričom finálne výsledky budú k dispozícii na jeseň tohto roka.
  • Z diskusie vyplynula nielen potreba spriechodnenia migračných prekážok, ale aj vytvárania habitátov, harmonizácie monitorovacích postupov, spoločného zberu údajov a spolupráce všetkých zainteresovaných strán

Prezentácie zo stretnutia sú dostupné na: https://waterquality.danube-region.eu/from-iron-gates-to-gabcikovo-water-structure-working-meeting/

 

#LIFE_livingrivers #LivingRivers

@Výskumný ústav vodného hospodárstva / VÚVH @Ministerstvo zivotneho prostredia SR @VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Štátna ochrana prírody SR @Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích WWF Slovakia @slovensky rybarsky zvaz

 

Foto: VÚVH, JU