Veľké stretnutie partnerov projektu LIFE Living Rivers

príhovor riaditeľa
prezentácia výstupov projektu

Dňa 25.6.2024 sa na VÚVH uskutočnilo pracovné stretnutie všetkých partnerov projektu, ktorých zastupovalo spolu 65 účastníkov. Koordinátori jednotlivých aktivít projektu odprezentovali pokrok prác za prvého 1,5 roka trvania projektu. Zo 41 aktivít projektu je 29 aktivít naplno alebo čiastočne rozbehnutých. V súčasnosti je projekt vo svojej prvej, prípravnej fáze, v ktorej sa sústreďujeme na vypracovanie štúdií, plánovanie a úvodný monitoring a skríning lokalít. Spolupráca s domácimi a zahraničnými stakeholdermi, komunikácia s odborníkmi, verejnosťou i aktivity na budovaní kapacít boli v prvom 1,5 roku veľmi intenzívne.

V odbornej časti prezentácií sme videli pokrok pri riešení rybovodu Čunovo a návrhov opatrení v ramenných sústavách Dunaja. Na Dunaji a v ramennej sústave sa naplno rozbehol monitoring a značkovanie reofilných druhov rýb, ako aj telemetrické prieskumy a aktivity zamerané na posilnenie populácií jesetera malého. Pre aktualizáciu hydrodynamických modelov sa začali terénne merania topografie korýt i distribúcie prietokov. Veľký pokrok nastal i pri riešení štúdií revitalizačného potenciálu v povodiach Hrona, Ipľa a Belej. Vykonal sa skríning 28 lokalít pre laterálnu konektivitu, 29 bariér na tokoch, 10 úsekov pre brehovú vegetáciu a 13 úsekov pre obnovu brehov. Terénnym mapovaním, zberom rôznych typov podkladov a údajov i vzájomnou komunikáciou so zainteresovanými stranami boli prioritne vybrané lokality pre realizáciu sprietočnenia riečnych ramien a spriechodnenia migračných bariér. V týchto lokalitách už prebiehajú terénne merania, ale i monitorovanie makrozoobentosu a ichtyologické prieskumy. V prvých lokalitách sa zostavujú hydrodynamické modely súčasného stavu. Taktiež boli v teréne vytipované lokality na obnovu brehovej vegetácie, odsúhlasené správcom tokov.

účastníci
prezentácia komunikačných aktivít

 V povodí rieky Belá bola vykonaná prvá časť ichtyologických prieskumov a značkovanie rýb. Taktiež sa na rieke Belej uskutočnil chemický monitoring dvomi metódami, z ktorého boli identifikované mikropolutanty a látky vzbudzujúce obavy (rôzne liečivá, pesticídy, priemyselné chemikálie a pod.) a ich priestorové rozloženie (v 6 profiloch pozdĺž rieky Belá). Vypracovali sme štúdiu uskutočniteľnosti pre umiestnenie koreňovej čistiarne, ako i štúdiu umiestnenia projektu Genofondu rýb Liptova po rokovaniach všetkých zainteresovaných strán.

Pokrok nastal i v oblasti prípravy vstupov do ďalšieho Vodného plánu SR, pre ktorý bude vypracovaný harmonizovaný program opatrení. Taktiež sa rozbehlo mapovanie priečnych bariér na tokoch v pilotných povodiach – pričom vypracovanie takéhoto zoznamu je jedným z opatrení súčasného Vodného plánu SR. Za účasti partnerov projektu a zainteresovaných strán (napr. Slovenský rybársky zväz) sa pre prvé lokality určili priority pre spriechodnenie a vybrali sa bariéry, ktoré by bolo možné zrealizovať v projekte LIFE Living Rivers.

partneri projektu

Partneri projektu tiež mobilizovali ďalšie komplementárne projekty, ktoré budú spoločne napĺňať hydromorfologické opatrenia z Vodného plánu SR – schválené boli projekty z LIFE, Programu Dunajský región, Horizon Europe, Open Rivers Programme, na rozhodnutie čakajú projekty z programu Interreg Slovensko-Rakúsko. Jeden mobilizovaný projekt z programu Interreg Slovensko-Maďarsko bol žiaľ neúspešný.

V krátkom príspevku je ťažké popísať všetko, na čom pracujeme, ale v júli 2024 odovzdávame Európskej komisii podrobnú Správu o pokroku projektu, kde všetko do detailu popíšeme. Stretnutie partnerov projektu bolo výbornou príležitosťou na vzájomné informovanie sa a prediskutovanie problémov a riešení. Partneri projektu z Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Ministerstva životného prostredia, Slovenského vodohospodárskeho podniku, Štátnej ochrany prírody, BROZ – ochranárskeho združenia, WWF Slovensko, Catch me if you can, Jihočeskej univerzity v Českých Budějovicích, Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici a Vodohospodárskej výstavby naďalej pracujú na aktivitách projektu a veria v jeho úspešné pokračovanie.