Living

Rivers

Voda je život.

Pomáhame zlepšovať stav vodných tokov na Slovensku.

zlepšenie stavu riek
0 km
rokov trvania projektu​
0
spriechodnených bariér
0

Udržateľné vodné hospodárstvo a manažment tokov je jednou z nových výziev, ktoré nemožno vyriešiť bez integrovaného prístupu. 

Projekt Living rivers prispeje k implementácii 3. Vodného plánu – Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja (2021-2027) na Slovensku realizáciou opatrení v povodiach riek Dunaj, Hron, Ipeľ a Belá.

Podporuje dosiahnutie ekologických cieľov Rámcovej smernice o vode a Smernice o biotopoch, jeho cieľom je  zabezpečiť dobrý ekologický stav / dobrý ekologický potenciál vôd v 10 vodných útvaroch a zlepšiť spolu 344 km vodných tokov prostredníctvom hydromorfologických opatrení, vhodnej starostlivosti o chránené územia, obnovy lužných lesov a nelesných biotopov. V rámci projektu sa zabezpečí spriechodnenie bariér pre migráciu rýb a aktívnymi opatreniami na obnovu ich habitátov, podporu prirodzenej reprodukcie aj posilnenie populácií pôvodných druhov.

Navrhované aktivity vychádzajú z odborných znalostí v niekoľkých vedeckých disciplínach, ako je hydrológia, hydraulika, morfológia, biológia, kvalita vody a vodné inžinierstvo a vyžadujú integrovaný manažment a kolaboratívne riadenie. Na projekte sa preto podieľa 10 projektových partnerov a predpokladá spoluprácu viacerých zainteresovaných subjektov a záujmových organizácií na lokálnej, regionálnej aj medzinárodnej úrovni.

© Jakub Krška
© WWF Slovensko
© BROZ

Projekt Living rivers prispeje k implementácii 3. Vodného plánu – Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja (2021-2027) na Slovensku realizáciou opatrení v povodiach riek Dunaj, Hron, Ipeľ a Belá.

Ciele projektu

  • Obnova pozdĺžnej konektivity vybraných vodných útvarov odstránením alebo rekonštrukciou bariér, obnova kontinuity transportu sedimentov vrátane manažmentu sedimentov, zlepšenie hydraulických, morfologických a ekologických účinkov existujúcich štruktúr v koryte (bariéry, výhony a pod.).
  • Obnovenie bočnej prepojenosti hlavného koryta s jeho záplavovými územiami prepojením bočných ramien a obnovou prirodzených brehov riek, obnovou mokradí a stojatých vôd ako prirodzených retenčných oblastí s priamym vplyvom na zadržiavanie podzemných vôd, čo by viedlo k zlepšeniu diverzity biotopov v riečnom koryte, jeho záplavových územiach a lepším podmienkam pre laterálnu migráciu a neresenie ichtyofauny. Zlepšenie hydrologického režimu a dynamiky prúdenia cieľových riek.
  • Obnova degradovaných prírodných ekosystémov a prirodzených populácií druhov rýb: – zlepšenie prirodzenej reprodukcie pôvodných ohrozených a zraniteľných druhov rýb – obnova voľne žijúcich populácií pôvodných chránených reofilných rýb (vrátane jeseterovitých) metódami in situ, prebratie nových metód na skúmanie raných štádií rýb a ich osvojenie pre podmienky rieky Dunaj na Slovensku.
  • Obnova degradovaných prírodných ekosystémov a prirodzených populácií druhov rýb: – zlepšenie prirodzenej reprodukcie pôvodných ohrozených a zraniteľných druhov rýb – obnova voľne žijúcich populácií pôvodných chránených reofilných rýb (vrátane jeseterovitých) metódami in situ, prebratie nových metód na skúmanie raných štádií rýb a ich osvojenie pre podmienky rieky Dunaj na Slovensku.
Divočiaca rieka Belá
© Catch me